Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
 2018-01-16 13:28:05
Zdjęcie
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym repertuarem Kina Remus w Kościerzynie. Informujemy, że można rezerwować bilety przez internet.
Zdjęcie
Informuję, iż Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 19/297/18 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej na uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie pomorskim. Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego należy składać do 22 stycznia 2018 r. na załączonym druku.
Zdjęcie
Szanowni Państwo, Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprasza lekarzy na bezpłatne szkolenie poświęcone e-ZLA, czyli elektronicznym zwolnieniom lekarskim. Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej odbędzie się 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Inspektoratu przy ul. 3 Maja 9. Początek o godz. 10.00.
 2018-01-15 12:14:50
Zdjęcie
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T.i I. Gulgowskich we Wdzydzach zaprasza w okresie od 16 stycznia do 24 lutego (z wyłączeniem sobót i niedziel) na projekcje filmowe i warsztaty muzealne.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Zdjęcie
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).
Zdjęcie
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kościerzynie będzie się zmieniał. Umowa o dofinansowanie została podpisana!!! 28 grudnia 2017 r., w Ministerstwie Zdrowia uroczyście podpisana została umowa dotycząca projektu pt.: Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu kościerskiego i powiatów ościennych. Dofinansowanie wynosi 4.207.362 zł, a pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych. Oddział w Kościerzynie zostanie rozbudowany, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Koszt całej inwestycji to 4.949.838,55 zł.
Stronę odwiedzono 1535072 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget