Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2018-01-16 13:28:05
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym repertuarem Kina Remus w Kościerzynie. Informujemy, że można rezerwować bilety przez internet.
Zdjęcie
2018-01-16 13:13:00
Informuję, iż Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 19/297/18 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej na uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie pomorskim. Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego należy składać do 22 stycznia 2018 r. na załączonym druku.
Zdjęcie
2018-01-16 12:59:20
Szanowni Państwo, Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprasza lekarzy na bezpłatne szkolenie poświęcone e-ZLA, czyli elektronicznym zwolnieniom lekarskim. Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej odbędzie się 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Inspektoratu przy ul. 3 Maja 9. Początek o godz. 10.00.
Zdjęcie
2018-01-15 12:14:50
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T.i I. Gulgowskich we Wdzydzach zaprasza w okresie od 16 stycznia do 24 lutego (z wyłączeniem sobót i niedziel) na projekcje filmowe i warsztaty muzealne.
Zdjęcie
2018-01-12 13:52:17
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).
Zdjęcie
2018-01-10 14:47:04
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Zdjęcie
2018-01-10 13:03:41
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Zdjęcie
2018-01-08 14:32:49
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).
Zdjęcie
2018-01-08 12:23:41
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kościerzynie będzie się zmieniał. Umowa o dofinansowanie została podpisana!!! 28 grudnia 2017 r., w Ministerstwie Zdrowia uroczyście podpisana została umowa dotycząca projektu pt.: Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu kościerskiego i powiatów ościennych. Dofinansowanie wynosi 4.207.362 zł, a pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych. Oddział w Kościerzynie zostanie rozbudowany, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Koszt całej inwestycji to 4.949.838,55 zł.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 452313 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget