Strona z portalu

  / Urząd / Efektywność energetyczna i OZE / Porozumienie między Burmistrzami
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Porozumienie między burmistrzami na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym jest inicjatywą Komisji Europejskiej, wspierającą wdrażanie europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej 3x20:
-        ograniczenie emisji CO2 o 20%,
-        zmniejszenie zużycia energii o 20%,
-        zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20%,
-        zwiększenie wykorzystania biopaliw w transporcie do 10%.

Porozumienie miedzy burmistrzami skupia władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych żródeł energii, a także zobowiązują się do zrealizowania   i wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20%do 2020r. Obecnie inicjatywa liczy około 4500 członków.

Korzyści dla sygnatariuszy Porozumienia między Burmistrzami:

 • włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu
 •  redukcja emisji CO2  - poprawa jakości powietrza
 •  lepszy dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania
 •  zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej
 •  zwiększenie oszczędności energii
 •  zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe działania dzięki oszczędnościom energetycznym
 •  poprawa jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców
 •  współpraca sieciowa z innymi sygnatariuszami Porozumienia
 •  poprawa  konkurencyjności gospodarczej i wizerunku miasta
 •  promocja miasta

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia między Burmistrzami:

 • przekroczenie celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej: ograniczenie emisji CO2 o min. 20% do 2020r.
 • sporządzenie  Inwentaryzacji Emisji Bazowej (BEI)
 • przygotowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)
 • wdrożenie Planu Działań (SEAP) i okresowe raportowanie postępów
 • organizowanie Dni Energii  we współpracy z Komisją Europejską
 • zachęcanie innych miast do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów 

Kościerzyna przystąpiła do grona ponad 2000 sygnatariuszy (w tym tylko 11 z Polski) Porozumienia między burmistrzami dnia 23 marca 2011r. na mocy Uchwały nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna. Przesłankami przystąpienia miasta do inicjatywy były głównie zmiany wynikające ze zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w tym:

-        malejący udział uprawnień do emisji od 2013r.,

-        60% niskowęglowej energetyki do 2020r.,

-        oszczędność energii 9% w 2016r.,

-        obniżenie emisji pyłów od 01.01.2016r.

Nie bez znaczenia były również zobowiązania wynikajace z Uchwały nr 833/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 25.05.2009r. W sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy kartusko-kościerskiej" oraz Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011r.

Więcej informacji o Porozumieniu między burmistrzami na stronie: www.eumayors.eu

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 8270 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget